Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

1.1.1. InContact: InContact B.V. 

1.1.2. Dienst: de door Opdrachtnemer in uit hoofde van een Overeenkomst en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord te verrichten dienstverlening. 

1.1.3. Product: de door Opdrachtnemer uit hoofde van een Overeenkomst en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord te leveren goederen.  

1.1.4. Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die in de Overeenkomst is aangewezen als de leverancier van een Dienst en/of Product. 

1.1.5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon jegens wie de Opdrachtnemer zich verbindt Diensten en/of Producten te leveren. 

1.1.6. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst, offerte of servicebevestiging waarbij de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zich verbinden Diensten en/of Producten te leveren respectievelijk af te nemen. 

1.2. De begrippen in deze algemene voorwaarden die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in deze algemene voorwaarden.  

1.3. Tenzij de context zich daartoe niet leent, omvatten woorden die het enkelvoud aanduiden het meervoud en vice versa, en woorden die een geslacht aanduiden omvatten alle geslachten. 

1.4. Iedere zinsnede die wordt geïntroduceerd door de termen als “inclusief”, “waaronder”, “in het bijzonder” of een soortgelijke uitdrukking moet als illustratief worden opgevat en mag de betekenis van de woorden na deze termen niet beperken.  

 

 1. Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, servicebevestiging en Overeenkomst die InContact uitbrengt en/of sluit voor het leveren van Diensten en/of Producten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.  

2.2. Indien en voor zover InContact diensten en/op producten van derden middellijk levert, zullen, mits door InContact schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld dat het om diensten en/of producten van derden gaat of indien dat anderszins kenbaar is aan Opdrachtgever, voor wat betreft die diensten en/of producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, en met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden behoudens in geval die voorwaarden afbreuk doen aan de rechten van InContact zoals vastgelegd in deze algemenen voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden kan InContact op verzoek van de Opdrachtgever toezenden, danwel elektronisch (doen) bekendmaken. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en InContact om welke reden dan ook worden geacht niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.  

2.3. Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever gelden niet, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  

2.4. Als bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de Overeenkomst of met de algemene voorwaarden van een Opdrachtgever, die schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard, geldt het volgende:  

 • De Overeenkomst heeft voorrang op deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van een Opdrachtgever;
 • Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van een Opdrachtgever.

2.5. InContact is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. In geval Opdrachtnemer gebruik maakt van deze bevoegdheid, zal zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.  

2.6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt. In geval van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing 

2.7. Als een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) niet geldig of nietig zijn of worden vernietigd, blijven de andere bepalingen wel geldig. Partijen vervangen de ongeldige bepaling door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomst met de inhoud en de bedoeling van de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling.  

2.8. Voor zover deze algemene voorwaarden stellen of de wet stelt dat een (rechts)handeling ‘schriftelijk’ dient te geschieden, wordt daaronder tevens begrepen e-mail of online via bijvoorbeeld een klantportaal.  

2.9. De Opdrachtgever die instemt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, stemt eveneens in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming

3.1. Alle aanbiedingen die InContact namens zichzelf doet en/of namens een andere Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen door Opdrachtnemer worden ingetrokken totdat een Overeenkomst tot stand is gekomen. 

3.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand zodra (i) beide partijen die Overeenkomst hebben getekend, of (ii) Opdrachtnemer de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of (iii) Opdrachtgever een aanbod van Opdrachtnemer heeft aanvaard en Opdrachtnemer kenbaar aanvangt met de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.  

3.3. Opdrachtnemer is pas gebonden aan eventuele toezeggingen, wijzigingen van en/of aanvullingen op een bestaande Overeenkomst, nadat en voor zover die schriftelijk en ondubbelzinnig door Opdrachtnemer zijn bevestigd.  

3.4. De prijzen in aanbiedingen en Overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder locatiekosten, cateringkosten, kosten van derden en verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.  

3.5. Onverminderd artikel 3.1, geldt dat aanbiedingen een geldigheidsduur hebben van twee maanden na aanbiedingsdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten en/of Producten te laten voldoen aan hetgeen de Opdrachtgever daarvan op grond van de Overeenkomst mag verwachten en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald. 

4.2. Onder het uitvoeren van de Overeenkomst wordt tevens verstaan het op geautomatiseerde wijze uitvoering geven aan de Overeenkomst.  

4.3. InContact voert de Overeenkomst alleen uit voor de Opdrachtgever. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de Overeenkomst uitsluitend ten aanzien van Opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Tenzij dat door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan Opdrachtgever niet op het resultaat, beschikbaarheid en/of inzet van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan, en aan de Overeenkomst, geen rechten ontlenen. 

4.4. InContact voert de Overeenkomst met zorg uit. InContact heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting, behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk resultaatsafspraken overeenkomen.  

4.5. Voor zover InContact (rechts)handelingen verricht met betrekking tot een Dienst, Product en/of  

Overeenkomst van/met een andere Opdrachtnemer, doet zij dat namens die Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders door InContact aangegeven. 

4.6. Wanneer InContact algemene informatie aan de Opdrachtgever geeft, bijvoorbeeld over producten of polissen van verzekeraars, is dat slechts informatief bedoeld en geen advies van InContact.  

4.7. Indien de door Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst ingeschakelde werknemers behoren tot een beroepsgroep, zijn op hun werkzaamheden tevens van toepassing het/de voor die beroepsgroep geldende professioneel statuut, vigerende richtlijnen, standaarden, codes en/of dergelijke regelgeving. 

4.8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn, voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle van zijn zijde aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Opdrachtnemer mag daarop zonder nader onderzoek vertrouwen.  

4.9. Om de Diensten goed uit de kunnen voeren, is het belangrijk dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer informeert over alle belangrijke zaken, zoals veranderingen, gewijzigde wensen of financiën en de (persoonlijke) situatie, ook ná het afsluiten van bijvoorbeeld het (financiële) Product en/of Dienst.  

4.10. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle van zijn zijde aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor de in de Overeenkomst beoogde doeleinden zonder dat daarmee rechten van derden worden geschonden.  

4.11. Voor zover Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden, hardware of software verstrekt of ter beschikking stelt, zullen deze vrij zijn van virussen, malware en defecten. 

4.12. Indien benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet volgende de gemaakte afspraken aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, incompleet, ontoegankelijk of onjuist zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of andere maatregelen te nemen. De nadelige gevolgen komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. Zo komen bijvoorbeeld de kosten die InContact genoodzaakt is te maken ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtgever.  

4.13. Ingeval medewerkers van InContact T op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De Opdrachtgever vrijwaart InContact, waaronder medewerkers van InContact, voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels en wijzigingen daarop tijdig aan de in te zetten medewerkers van InContact kenbaar maken. 

4.14. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten die onder direct gebruik en beheer van InContact staan. InContact is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van InContact of diens leidinggevende(n). InContact kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. InContact is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van InContact of diens leidinggevende(n). 

4.15. InContact heeft het recht geleverde Producten en/of Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. 

4.16. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van een fase opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.17. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of leveranties een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn tenzij dat expliciet schriftelijk is afgesproken.  

 

 1. Inschakeling medewerkers & derden

5.1. Indien bij de uitvoering van een Overeenkomst derden worden ingeschakeld door Opdrachtnemer, zoals (i) voor de levering van bijkomende of ondersteunende producten of diensten, zoals catering, locatie, of lokale audiovisuele ondersteuning of (ii) op verzoek van Opdrachtgever, zoals medewerkers van Opdrachtgever of externe sprekers, is Opdrachtnemer voor die derden en hun eventuele tekortkomingen op generlei wijze verantwoordelijk. 

5.2. Een Overeenkomst heeft nimmer ten doel dan wel als gevolg dat tussen de Opdrachtgever en een door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerker een dienstverband ontstaat.  

5.3. De verplichting tot de uitvoering van de Overeenkomst rust uitsluitend op Opdrachtnemer, ongeacht of de Overeenkomst met het oog op specifieke personen is aangegaan, en iedere persoonlijke aansprakelijkheid van bij de Overeenkomst betrokken medewerkers, directieleden of andere ingeschakelde natuurlijke personen is uitgesloten, behoudens in het geval van bedrog, opzet en/of bewuste roekeloosheid. 

5.4. Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlenging(en) alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van de Overeenkomst geen directe of indirecte arbeids- of dienstverleningsrelatie te onderhouden met medewerkers van Opdrachtnemer dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en na betaling van een nader overeen te komen vergoeding. Bij overtreding van dit artikel is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000 (vijfduizend euro) per medewerker en EUR 5.000 (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. 

 

 1. Wijziging van de Overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de Opdrachtgever verzoekt de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, of indien blijkt dat dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is, zullen partijen tijdig in overleg treden om de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. In beginsel geldt dat overeengekomen leveringstermijnen automatisch worden verlengd met een periode die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om aan de gewijzigde/aangevulde Overeenkomst uitvoering te kunnen geven. 

6.2. Indien sprake is van een wijziging van wet- en/of regelgeving waarin de Overeenkomst niet voorziet, is Opdrachtnemer gerechtigd eenzijdig de Overeenkomst op de relevante onderdelen aan te passen, teneinde deze in overeenstemming met de gewijzigde wet- en/of regelgeving te brengen, voor zover dit voor de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht.  

6.3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor wordt beïnvloed zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.  

6.4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en deze financiële- of kwantitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

6.5. Wijzigingen of aanvullingen zoals bedoeld in de vorige leden worden zo spoedig mogelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever medegedeeld. 

6.6. Behoudens voor zover een noodzakelijke wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst valt toe te rekenen aan Opdrachtnemer, komen de eventuele aan de aanpassingen verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.  

 

 1. Duur, opzegging en annulering

7.1. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en niet door volbrenging eindigt, kan zij door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.2. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of door volbrenging eindigt, kan zij niet voortijdig door Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij Opdrachtnemer daar schriftelijk in toestemt. Opdrachtnemer kan een Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of door volbrenging eindigt, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.3. (Gedeeltelijke) Annulering, uitstel of reductie van Diensten en/of Producten door Opdrachtgever is slechts mogelijk voor zover de Overeenkomst daarin voorziet of door Opdrachtnemer schriftelijk is goedgekeurd. Een toegestane (gedeeltelijke) annulering, uitstel en/of reductie doet niet af aan de oorspronkelijke betalingsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.4. Indien een Overeenkomst na het verstrijken van een overeengekomen bepaalde tijd door partijen stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de Overeenkomst geacht te zijn verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

7.5. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst voortijdig tussentijds opzegt terwijl dit niet is overeengekomen en Opdrachtnemer deze opzegging schriftelijk aanvaardt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volledige vergoeding verschuldigd, minus eventuele externe kosten die door de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer worden bespaard. 

7.6. Partijen mogen de Overeenkomst op elk moment zonder opzegtermijn beëindigen indien er sprake is van: 

 • faillissement of surseance van betaling van de andere Partij;
 • ingrijpen door overheid of toezichthouders bij de andere Partij;
 • beëindiging van de onderneming van de andere Partij;
 • fraude door de andere Partij, verzekerden, begunstigden of andere betrokkenen;
 • veroordeling van de andere Partij of haar leidinggevende(n) voor criminele activiteiten;
 • een mogelijke reputatieschade voor de andere Partij of haar de (indirect) aandeelhouder;
 • opname van de andere Partij of haar leidinggevende(n) op een nationale of internationale sanctielijst;
 • andere gewichtige redenen, die een directe opzegging rechtvaardigen. 

 

 1. Tarieven

8.1. Opdrachtgever is voor de te leveren Diensten en/of Producten Opdrachtnemer een tarief verschuldigd, gebaseerd op een overeengekomen uurloon en/of een vast bedrag. Voor zover geen uurloon of vast bedrag is overeengekomen, zullen Diensten en Producten tegen de fungerende standaardtarieven van Opdrachtnemer ten tijde van levering van die Diensten en/of Producten in rekening worden gebracht.  

8.2. Voor zover Diensten en/of Producten tegen uurloon in rekening worden gebracht, doet Opdrachtnemer dat op basis van de werkelijk gewerkte en gespecificeerde uren. De door Opdrachtnemer opgegeven uren worden geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever. 

8.3. Naast het verschuldigde tarief zal Opdrachtgever tevens de door Opdrachtnemer gemaakte kosten vergoeden voor zover die kosten niet expliciet zijn inbegrepen in een tussen partijen overeengekomen vast bedrag maar redelijkerwijs wel onderdeel uitmaken van de levering.  

8.4. De Opdrachtgever weet dat het niet of niet op tijd betalen van een verzekeringspremie tot gevolg kan hebben, dat de via Opdrachtgever of een andere adviseur gesloten verzekering of ander (financieel) product geen dekking biedt voor het verzekerde risico.  

8.5. Opdrachtnemer mag, na schriftelijke aankondiging aan Opdrachtgever, haar tarieven aanpassen. Deze aanpassing zal niet van toepassing zijn op Diensten en/of Producten waarvoor een vast bedrag is afgesproken, tenzij daar expliciet schriftelijk van is afgeweken.  

8.6. In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een door Opdrachtnemer aangekondigde tariefverhoging, zal Opdrachtgever dat binnen veertien werkdagen na ontvangst van bedoelde aankondiging schriftelijk aan Opdrachtnemer laten weten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever dan binnen zeven werkdagen bevestigen of zij de tariefverhoging intrekt of handhaaft. In dat laatste geval heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van voornoemde bevestiging op te zeggen tegen de datum waarop de tariefverhoging in werking zou treden. 

8.7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven telkens met ingang van 1 januari overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens aan te passen. Daarnaast heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van derden en andere toeleveranciers van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever door te berekenen.  

8.8. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de Diensten en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht dan wel volgens in de Overeenkomst afgesproken termijnen dan wel in deze algemene voorwaarden. 

8.9. In afwijking van het voorgaande lid kunnen in de Overeenkomst afspraken worden gemaakt over een resultaatafhankelijke vergoeding op onderdelen van de Diensten. 

8.10. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door haar aan InContact verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.11. Te allen tijde kan Opdrachtnemer een (al dan niet aanvullend) voorschot vragen voor het honorarium en de niet in het honorarium begrepen kosten, welk voorschot zo spoedig mogelijk in rekening wordt gebracht aan Opdrachtgever. 

 

 1. Betaling 

9.1. Opdrachtgever zal de door Opdrachtneer gefactureerde Diensten en/of Producten voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, doch (voor zover relevant) vóór de uitkeringsdatum. 

9.2. Door Opdrachtnemer in rekening gebrachte voorschotten (bijvoorbeeld bij dienstverlening waar het verzorgen van uitkeringen is opgenomen) dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na dagtekening van het voorschot te zijn voldaan. Is een voorschot niet voldaan, dan betaalt Opdrachtnemer geen uitkering(en) uit en kan zij de uitvoering onder Overeenkomst opschorten totdat het voorschot is voldaan. Bij niet tijdige betaling van een voorschot, kan de uitbetaling van de uitkering(en) later plaatsvinden. 

9.3. Opdrachtgever zal eventuele bezwaren tegen een door Opdrachtnemer gefactureerd bedrag, op straffe van verval, binnen de betalingstermijn schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn. 

9.4. Een eventueel bezwaar tegen een deel van een door Opdrachtnemer gefactureerd bedrag ontslaat Opdrachtgever niet van zijn plicht om het niet betwiste deel van de factuur tijdig te voldoen. 

9.5. In geval van een voortijdige beëindiging van een Overeenkomst of in het geval Opdrachtgever haar onderneming staakt, faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend en (andere) gevallen zoals vermeld in artikel 7.6. zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

9.6. Als de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, mag Opdrachtnemer meteen de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening brengen. Als de Opdrachtgever niet betaalt na schriftelijke aanmaning met een redelijke termijn, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven aan een incassobureau of deurwaarder. Alle bijkomende kosten door te laten betaling zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever.  

9.7. Voor zover InContact voor een andere Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Diensten en/of Producten in eigen naam factureert, handelt zij dienaangaande als (middellijke) lasthebber van die Opdrachtnemer, tenzij InContact schriftelijk anders aangeeft. 

9.8. Opdrachtnemer mag haar dienstverlening opschorten als de Opdrachtgever de betaalafspraken niet nakomt of als Opdrachtnemer terecht twijfelt over de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever. Bij onvoldoende kredietwaardigheid mag Opdrachtnemer zekerheid, zoals een bankgarantie, van de Opdrachtgever verlangen. Opdrachtgever is bij voormelde vordering tot zekerheid niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht en/of de Overeenkomst.  

9.9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Opdrachtnemer uit hoofde van een Overeenkomst geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen uit hoofde van die Overeenkomst, inclusief eventuele verschuldigde kosten en schadevergoedingen, volledig heeft voldaan, met in achtneming van artikel 16. 

10.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, met inachtneming van artikel 16, te exploiteren, te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

 

 1. Reclames

11.1. Indien Opdrachtgever meent dat (enig deel van) een geleverde Dienst en/of Product niet voldoet aan de Overeenkomst, dient hij het betreffende gebrek schriftelijk te melden bij Opdrachtnemer (met vermelding van de betreffende Opdrachtnemer) binnen (i) tien dagen na levering van het betreffende deel van de Dienst en/of Product waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel -indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet binnen voornoemde termijn had kunnen ontdekken – binnen (ii) tien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Opdrachtgever kan zich niet meer op een gebrek beroepen indien hij dat gebrek niet conform deze bepaling en uiterlijk binnen 12 maanden nadat het Product en/of Dienst is geleverd heeft gemeld. Voornoemde termijnen zijn fatale termijnen. 

11.2. Voor zover de betreffende klacht valt onder een klachtenreglement van Opdrachtnemer, worden de klachten (waar met Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, door Opdrachtnemer (verder) conform dat reglement afgehandeld.  

11.3. Indien Opdrachtgever terecht en tijdig klaagt over een gebrek in een Dienst en/of Product, zal Opdrachtnemer het gebrek herstellen door te zorgen dat (het betreffende deel van) de Dienst en/of Product alsnog voldoet aan de Overeenkomst of de daarvoor verschuldigde deel van het tarief crediteren. Indien correctie van het gebrek inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en Opdrachtgever dit schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, zal Opdrachtnemer het daarmee corresponderende deel van het tarief crediteren.  

11.4. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1. Voor zover Opdrachtnemer is verzekerd voor een schade waarvoor zij aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar dienaangaande uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. 

12.2. Onverminderd artikel 12.1, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de overeengekomen vergoeding volgens de Overeenkomst. Als de vergoeding per maand, per jaar of een andere terugkerende termijn is bepaald, is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen vergoeding excl. BTW per jaar. De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:  

(a) de factuurwaarde van de Producten en/of (resultaten) van Diensten die Opdrachtgever behoudt of heeft behouden; 

(b) de reeds aan Opdrachtgever verleende crediteringen terzake de Overeenkomst. 

12.3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst meer bedragen dan EUR 500.000,– (vijfhonderd duizend euro). 

12.4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals onder meer gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door vertragingen, schade als gevolg van claims van of betalingen aan derden, loonsancties en/of loonschade, schade als gevolg van premieverhoging van publieke en/of private verzekeringen, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangedragen derden, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 

12.5. InContact is in de volgende gevallen eveneens niet aansprakelijk voor schade: 

 • Bij fouten in door InContact gebruikte software of andere computerprogrammatuur. Deze uitsluiting geldt niet voor zover deze schade door InContact kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur;
 • Bij verzuim of tekortkomingen van leveranciers van InContact, tenzij deze schade door InContact is verhaald op de leverancier(s).
 • voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie in geval van mondelinge- of telefonische informatie, verzoeken of anderszins, zowel van Opdrachtgever als van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.

12.6. De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer behorende personen. 

12.7. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Opdrachtnemer binnen 12 kalendermaanden nadat zij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. 

 

 1. Vrijwaringen

13.1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele claims (en daarmee gemoeide schade en kosten) van haar werknemers, groepsmaatschappijen, hulppersonen en andere partijen aan haar zijde in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij en behoudens voor zover het schade betreft die wordt gecompenseerd door een verzekeraar van Opdrachtnemer.  

13.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele claims (en daarmee gemoeide schade en/of kosten) van derden met betrekking tot door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 

13.3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele claims van derden op grond dat een door Opdrachtnemer geleverde Dienst en/of Product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde. In het geval deze claim terecht is, zal Opdrachtnemer (i) de Dienst en/of Product aanpassen zodat deze geen inbreuk meer maakt en nog voldoet aan de vereenkomst, of (ii) op eigen kosten een licentie verwerven waarmee de Opdrachtgever de Dienst en/of het Product kan blijven gebruiken op de wijze zoals voorzien in de Overeenkomst, of (iii) indien het voorgaande naar mening van Opdrachtnemer niet tegen redelijke kosten valt te realiseren, de voor de betreffende Dienst en/of Product betaalde vergoeding crediteren, waarna Opdrachtgever het verdere gebruik van die Dienst en/of dat Product zal staken. Voor schade en kosten zal de vrijwaringsverplichting onderworpen zijn aan de beperkingen van artikel 12. 

13.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. 

 

 1. Overmacht 

14.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige (kern-, hoofd-, garantie- en/of algemene) verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onverminderd artikel 6:75 van het burgerlijk wetboek zal in het kader van deze algemene voorwaarden als overmacht gelden elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis (tijdelijk) verhindert en waarover Opdrachtnemer redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder begrepen ziekte (van werknemers), storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat InContact tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt tevens begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alsmede iedere omstandigheid waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of -bevelen. Onder overmacht wordt verder bijvoorbeeld verstaan overmacht van (toe)leveranciers van Opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven.  

14.2. Een tekortkoming door Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding. 

14.3. Gedurende de periode van overmacht, worden de daardoor getroffen verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort tot op het moment dat InContact en/of Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer langer dan twee maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

14.4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

 1. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

15.1. De partij die in het kader van een Overeenkomst vertrouwelijke informatie over de andere partij verkrijgt, zal deze geheimhouden en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt, met uitzondering van openbaarmaking die zijn verplicht op grond van wet- en regelgeving of een uitspraak van een overheidsinstantie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie of de aard van de communicatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan. 

15.2. Een partij is gerechtigd om vertrouwelijke informatie te delen met werknemers, adviseurs en hulppersonen en (werknemers, adviseurs en hulpersonen van) gelieerde ondernemingen als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt, mits deze zijn onderworpen aan (professionele) geheimhoudingsverplichtingen die niet minder strikt zijn dan voorzien in deze Voorwaarden.  

15.3. Voor zover bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken personen zijn onderworpen aan een medisch beroepsgeheim of andere professionele geheimhoudingsverplichtingen, gelden die in aanvulling op de contractuele geheimhoudingsverplichtingen, met dien verstande dat wettelijke geheimhoudingsverplichtingen prevaleren boven contractuele verplichtingen. 

15.4. InContact kan in het kader van haar werkzaamheden bij het sluiten en uitvoeren van Overeenkomsten over vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever komen te beschikken. InContact mag die informatie mede aanwenden ten behoeve van haar overige dienstverlening aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen het aanbieden van diensten en/of producten van InContact en andere leveranciers. InContact heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst verworven data te verzamelen, te ordenen en gebruiken voor statisch-analytische en vergelijkende doeleinden en productontwikkeling, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.  

15.5. InContact gebruikt de (persoons)gegevens van of verstrekt door de Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Daarnaast kan InContact de (persoons)gegevens gebruiken voor een statistische analyse, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en, mits niet herleidbaar tot het individu, voor offline en online marketingactiviteiten via bijvoorbeeld social media, e-mail of mobiele telefonie.  

15.6. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. 

15.7. De geheimhouding geldt niet voor informatie die publiekelijk bekend geworden is zonder dat een geheimhoudingsplicht is geschonden, of indien informatie bij de ontvanger van die informatie reeds bekend was ten tijde van ontvangst van die informatie krachtens de Overeenkomst zonder dat een geheimhoudingsplicht is geschonden, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsplicht heeft overtreden. Deze geheimhouding geldt ook niet voor zover wettelijke- of beroepsregels, of een bindende uitspraak van de rechter, of een ander overheidsorgaan, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen. 

 

 1. Intellectueel eigendom 

16.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit een Overeenkomst voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan Opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend Opdrachtnemer bevoegd. 

16.2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever voor het beoogde doel en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

16.3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd zijn naam op of bij een door hem gecreëerd werk te vermelden of te verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. 

16.4. Met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer de vrijheid om hetgeen dat door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tot stand is gebracht te gebruiken voor publicatie- of promotiedoeleinden. 

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen 

17.1. Op elke Overeenkomst en door deze algemene voorwaarden bestreken rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. 

17.2. In het geval van geschillen in verband met een Overeenkomst en of deze algemene voorwaarden die partijen niet in goed overleg hebben kunnen oplossen, is de rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van die geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  

17.3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever bevoegd schriftelijk overeen te komen om geschillen aan enige ander rechtsprekend college, zoals een arbitragecommissie voor te leggen. 

17.4. Partijen sluiten de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit. 

 

 1. Vervallen rechten

18.1. Alle vorderingen en andere rechten van de Opdrachtgever op InContact die te maken hebben met door InContact uitgevoerde Diensten en die niet al zijn vervallen op grond van artikel 12.7 van deze algemene voorwaarden, vervallen drie jaar, nadat de Opdrachtgever deze rechten kende of behoorde te kennen.